PREHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľ Katarína Schererová s miestom podnikania Zimná 1144/17, Košice - Staré Mesto, 040 01, IČO: 47031069 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj:

 • telefonicky na: +421 917 762 305
 • osobne na adrese: Gorkého 1076/8, Košice - Staré Mesto, 040 01
 • na webovom sídle prevádzkovateľa: pilatesstudiokosice.sk

 

Prevádzkovateľ

Katarína Schererová

Zimná 17 

040 01 Košice - Staré Mesto

IČO: 47031069

Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

 • Zoznam našich sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom Katarína Schererová cez webové sídlo pilatesstudiokosice.sk pri využití možnosti vyplnenia kontaktného formulára/prihlášky, pri zaregistrovaní užívateľského konta alebo pri zasielaní marketingových materiálov spracúva Vaše údaje aj ďalší subjekt, ktorý sa nachádza v postavení sprostredkovateľa alebo príjemcu:

 • ynk media s.r.o. - marketingová agentúra
 • ELMEO s.r.o. - rezervačný systém Calendiari s platobnou bránou GoPay
 • websupport.sk - doména 

Účel spracúvania osobných údajov

V mene spoločnosti Katarína Schererová ako Prevádzkovateľ, získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na poskytnutie plnohodnotnej služby v oblasti cvičenia Pilatesu. Účely spracúvania osobných údajov pri  jednotlivých procesných krokoch sú:

 • Pri komunikácii s klientmi telefonicky, osobne, formou elektronickej/papierovej pošty alebo prostredníctvom online kontaktného formulára spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - oprávneného záujmu za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadom poskytovaných služieb a dodávaných produktov, kedy je nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt Vás ako dotknutej osoby.
 • V prípade prejavenia záujmu o naše služby, pri vytváraní objednávky služieb telefonicky, osobne, formou elektronickej/papierovej pošty alebo prihlásením sa na skupinové cvičenie prostredníctvom pilatesstudiokosice.sk spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR - kde spracúvanie údajov je nevyhnutné na vykonávanie potrebných opatrení podľa Vašich požiadaviek ako objednávateľa pred uzatvorením a potvrdením objednávky, čiže počas procesu predzmluvného vzťahu - napr. identifikácia klienta počas vytvárania, definovania alebo úpravy objednávky, určenie alebo zmena adresy a času dodania, prípadne doplnenia iných potrebných údajov na uzatvorenie objednávky.
 • Po potvrdení objednávky, čiže po vzniknutí zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom Katarína Schererová a Vami ako dotknutou osobou objednávateľom, pri potrebnej kooperatívnej komunikácií s klientom, pri informovaní o zmenách stavu objednávky alebo pri príprave a vystavovaní daňového dokladu (faktúry) spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR - kde spracúvanie údajov je nevyhnutné pre naplnenie zmluvného vzťahu, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba klient.
 • Prostredníctvom webového sídla pilatesstudiokosice.sk máte možnosť si dobrovoľne vytvoriť a zaregistrovať užívateľské konto, prostredníctvom ktorého je možné realizovať zjednodušené prihlásenie sa na všetky skupinové cvičenia, alebo zaregistrovať si emailovú adresu ako odberateľ aktuálnych informácií (newsletter), kde spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR - na základe udeleného súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom vytvorenia a vedenia užívateľského konta, alebo za účelom zasielania aktuálnych noviniek formou newslettera na poskytnutú emailovú adresu.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Údaje potrebné pre odoslanie správy prostredníctvom online kontaktného formulára:

 • Meno a priezvisko
 • Email
 • Telefónne číslo

Údaje potrebné pre odoslanie správy prostredníctvom online prihlásenia na skupinové cvičenie:

 • Email 

Údaje pri registrácií na odber newslettera - noviniek:

 • Adresa elektronickej pošty

Údaje potrebné pre registráciu užívateľského konta:

 • Meno a priezvisko
 • Email
 • Telefónne číslo
 • Osobné prístupové heslo

Údaje potrebné pre realizáciu prihlásenia:

 • Meno a priezvisko
 • Email
 • Telefónne číslo
 • Osobné prístupové heslo 
 • Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré sme spracovali alebo spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR - v rámci plnenia záväzkov prevádzkovateľa Katarína Schererová voči objednávateľom a klientom, ďalej spracúvame za účelom splnenia si našich zákonných povinností na úseku daní a účtovníctva, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom prípade sa ale riadime zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, vymazané alebo anonymizované.

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR - na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov za účelom vytvorenia a vedenia užívateľského konta, alebo za účelom zasielania aktuálnych marketingových noviniek spracúvame údaje po 2 rokov alebo do odvolania súhlasu. Ako používateľ/klient máte právo kedykoľvek svoj účet zrušiť a zadané osobné údaje tak odstrániť. Pri zrušení účtu sú všetky osobné informácie súvisiace s používateľským účtom natrvalo z informačného systému zmazané. V prípade končiacej doby spracúvania údajov realizujeme kontakt prostredníctvom elektronickej pošty, kedy je možné súhlas so spracúvaním osobných údajov na definovaný účel obnoviť a predĺžiť na nasledujúce obdobie spracúvania. V prípade neudelenia súhlasu pri obnovovaní a predlžovaní účelu spracúvania, alebo nereagovaní na vykonaný kontakt, Vaše osobné údaje už nebudeme ďalej spracúvať - tzn. automaticky údaje vyradíme z evidencie, elektronické údaje technicky vymažeme zo systémov a fyzicky skartujeme. 

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - na základe oprávneného záujmu, ktoré boli získané pri reakcii na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb a dodávaných produktov, kedy bolo nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta/dotknutej osoby, po vybavení neboli následne postúpené do predzmluvného alebo zmluvného vzťahu sú bezodkladne vymazané.

Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:

 • boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a nami ako prevádzkovateľom; a/alebo
 • zanikli všetky Vaše záväzky voči prevádzkovateľovi; a/alebo
 • boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo
 • boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a nami ako prevádzkovateľom; a/alebo
 • boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
 • uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
 • bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo
 • nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov a súčasne netrvá oprávnený záujem prevádzkovateľa, zanikli všetky povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 • Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete osobne na kontaktom mieste prevádzkovateľa: Gorkého 1076/8, Košice - Staré Mesto, 040 01, telefonicky na +421 917 762 305 alebo prostredníctvom elektronickej pošty: katka.schererova@gmail.com.

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:

 • Právo na prístup - Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.
 • Právo na opravu - K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.
 • Právo na výmaz - Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho, ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • Právo na prenosnosť - Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.
 • Právo namietať voči spracúvaniu - Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.
 • Právo podať sťažnosť - Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.
 • Právo odvolať súhlas - Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.9.2023

Pilates Štúdio Košice

Gorkého 8
Košice

E-mail

katka@pilatesstudiokosice.sk

Telefón

+421 917 762 305

Katarína Schererová | Miesto podnikania: Zimná 17, 040 01, Košice | IČO: 47 031 069
© 2024 Pilates Štúdio Košice
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram