VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na poskytovanie Služieb v rozsahu predmetu podnikania podnikateľa:

  • Katarína Schererová
  • Miesto podnikania: Zimná 1144/17, Košice - Staré Mesto, 040 01
  • IČO: 47031069
  • Email: katka.schererova@gmail.com
  • Tel. č.: +421 917 762 305

zapísaného v Registri fyzických osôb v športe s IDFO 419558 (ďalej len „Poskytovateľ“), ako poskytovateľa Služieb.

1.2
Tieto VOP upravujú právne vzťahy a práva a povinnosti Poskytovateľa a akejkoľvek tretej osoby, ktorá si od Poskytovateľa objedná Služby (ďalej len „Klient“) špecifikované v týchto VOP a/alebo v Zmluve. Klient podpisom a/alebo potvrdením objednávky, prihlášky alebo iným preukázateľným spôsobom vyjadrenia súhlasu s týmito VOP, najneskôr však vždy začatím poskytovania Služieb Poskytovateľom, potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP a že si je vedomý, že tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, bez ohľadu na jej formu, ktorej zmluvnými stranami sú Poskytovateľ a Klient, a predmetom ktorej je poskytovanie Služieb Poskytovateľom Klientovi (ďalej len „Zmluva“).

1.3
Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy; odlišné dojednania obsiahnuté v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

1.4
Na účely týchto VOP sa pojmom Služba/Služby rozumejú služby poskytované Poskytovateľom Klientom. Služby sú orientované a zamerané na cvičenie Pilatesu formou skupinových alebo individuálnych lekcií. Cvičenie Pilatesu je zamerané na posilnenie svalových skupín dôležitých pre správne držanie tela, rozvoj sily, rovnováhy, koordinácie, ohybnosti a schopnosti spojiť správne dýchanie s pohybom.

 1.5
Služby sú poskytované ako:

  • Skupinové lekcie - Hodiny Pilatesu pre 6-8 osôb zverejnené v rezervačnom systéme na webovej stránke pilatesstudiokosice.sk zamerané na cvičenie na podložke (matwork) alebo na pilatesových prístrojoch (reformeroch). 
  • Individuálne lekcie - Vopred dohodnuté cvičenie Pilatesu (matvork alebo reformer) s lektorom (Poskytovateľom) pre 1-2 osoby zamerané na individuálne pohybové potreby Klienta/Klientov.

Ako jednu z foriem úhrady za vyššie uvedené Služby si Klient môže zvoliť zakúpenie kreditovej permanentky (ďalej len ,,Kredit”).

1.6
Tieto VOP sú zverejnené a dostupné na webovej stránke Poskytovateľa pilatesstudiokosice.sk.

1.7
Tieto VOP možno meniť iba písomne.

1.8

Klient je oprávnený uplatniť reklamáciu Služieb, podať sťažnosť alebo iný podnet na adrese špecifikovanej v odseku 1.1 tohto článku a na adrese špecifikovanej v článku 4 ods. 4.1 týchto VOP, a to v písomnej forme. Prípadné reklamácie, sťažnosti alebo podnety budú vybavované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v primeranej lehote. O spôsobe ich vybavenia bude Klient informovaný preukázateľným spôsobom.

UZATVORENIE ZMLUVY

2.1
K uzatvoreniu Zmluvy dochádza na základe objednávky Klienta a jej prijatia a potvrdenia zo strany Poskytovateľa. V prípade, ak si Klient vytvorí na webovej stránke Poskytovateľa špecifikovanej v článku 1 ods. 1.6 týchto VOP registráciou údajov uvedených v registračnom formulári vlastný užívateľský profil, momentom potvrdenia registrácie zo strany Poskytovateľa dochádza medzi Poskytovateľom a Klientom k uzatvoreniu rámcovej zmluvy o poskytovaní Služieb. K uzatváraniu jednotlivých čiastkových Zmlúv potom dochádza spôsobom popísaným v týchto VOP.

2.2
Pravidelným spôsobom objednávok Služieb je rezervácia Služby prostredníctvom rezervačného systému dostupného na webovej stránke Poskytovateľa špecifikovanej v článku 1 ods. 1.6 týchto VOP. Objednať si Službu týmto spôsobom je možné najskôr 21 dní pred dňom plánovaného poskytnutia Služby. V takom prípade si Klient vyberá Službu z ponuky Služieb zverejnených v rezervačnom systéme s tým, že v pri každej ponuke Služby je uvedený najmä názov Služby, stručný popis Služby, deň poskytovania Služby, čas začatia poskytovania a čas skončenia poskytovania Služby, maximálny počet konečných príjemcov Služby, počet voľných miest, výška ceny za Službu a možnosti zaplatenia ceny za Službu.

2.3
Objednávku Služby je možné urobiť aj vo forme e-mailovej správy, telefonicky, osobne, prípadne inak. Vždy je však vecou Poskytovateľa, či objednávku Služby prijme alebo nie. Poskytovateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu neprijať objednávku Služby.

2.4
Klient je povinný uvádzať v objednávke Služby, rezervačnom systéme, v registračnom formulári a v akýchkoľvek iných dokumentoch týkajúcich sa poskytovania Služby iba pravdivé a úplne údaje. Ďalej je Klient povinný úplne, pravdivo, pred poskytnutím Služby a bez toho, aby bol na to Poskytovateľom akýmkoľvek spôsobom vyzvaný, informovať Poskytovateľa o akýchkoľvek zdravotných dôvodoch, ktoré by mohli čo i len v teoretickej rovine negatívne ovplyvniť riadne poskytnutie Služby Klientovi.

2.5
Každá Služba je určená pre Poskytovateľom vopred určený maximálny počet Klientov. Klientovi rezervačný systém Poskytovateľa neumožní objednať si poskytnutie Služby (skupinových lekcií), ktorých poskytnutie si už objednal Poskytovateľom určený maximálny počet Klientov. Klient má možnosť rezervovať si danú službu ako náhradník a bude upozornený automatizovanou správou rezervačného systému Poskytovateľa v prípade, že sa na Klientom zvolený termín Služby uvoľní miesto. Vtedy sa klient môže prostredníctvom rezervačného systému na daný termín Služby riadne objednať.

2.6
Poskytovateľ, pokiaľ sa rozhodne objednávku Služby prijať, potvrdí Klientovi prijatie objednávky, a to v prípade objednávky Služby podľa odseku 2.2 tohto článku automatizovaným spôsobom (notifikáciou prijatia objednávky v rezervačnom systéme) a/alebo e-mailovou správou 

2.7
Klient odoslaním objednávky Služby potvrdzuje, že bol v celom rozsahu oboznámený s týmito VOP a všetkými jej ustanoveniami. 

CENA ZA SLUŽBY

3.1
Základnou povinnosťou Klienta vyplývajúcou zo Zmluvy je zaplatiť Poskytovateľovi cenu za Službu.

3.2
Cenu za Službu určuje Poskytovateľ. Cena za Službu je špecifikovaná v rezervačnom systéme pri jednotlivej Službe ako cena pevná a nemenná. Právo Poskytovateľa poskytnúť Klientovi zľavu z ceny za Služby tým nie je dotknuté 

3.3
Cenu za Službu platí Klient vopred pred poskytnutím Služby, a to v lehote a na platobné miesto určené Poskytovateľom. V prípade platenia ceny za Službu na bankový účet Poskytovateľa sa Zaplatením ceny za Služby rozumie okamih pripísania ceny za Službu na bankový účet Poskytovateľa. 

3.4
Ak sa Poskytovateľ a Klient nedohodnú inak, v prípade rezervácie Služby spôsobom špecifikovaným v článku 2 ods. 2.2 týchto VOP platí Klient cenu za Službu bezhotovostne, a to prostredníctvom platobnej brány - platobnou kartou alebo prostredníctvom Kreditu.

3.5
Pokiaľ to je technicky možné, Klient je oprávnený platiť cenu za Službu aj za Kredit vopred zakúpený Klientom prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa špecifikovanej v článku 1 ods. 1.6 týchto VOP. Pre platenie ceny za Službu prostredníctvom Kreditu je potrebné vytvorenie užívateľského profilu Klienta v súlade s týmito VOP. Jeden (1) kredit má hodnotu 1 €, slovom jedno euro. Pri platení ceny za Službu prostredníctvom Kreditu sa počet kreditov Klienta zníži o počet kreditov zodpovedajúcich cene za Službu. Platba ceny za Službu prostredníctvom kreditov je možná iba za predpokladu, že hodnota kreditov Klienta je rovná alebo vyššia ako cena za Službu.

3.6
Ak Klient preukázateľne oznámi Poskytovateľovi v lehote do dvanásť (12) hodín pred časom začatia Služby, na ktorú sa Klient objednal, že Službu nevyužije, Poskytovateľ vráti Klientovi zaplatenú cenu za Službu v celom rozsahu, a to formou Kreditu vo výške zaplatenej ceny za Službu, pokiaľ to bude technicky možné, inak iným vhodným spôsobom. Ak Klient oznámi Poskytovateľovi, že službu nevyužije až po lehote podľa predchádzajúcej vety tohto odseku alebo túto skutočnosť Klient Poskytovateľovi neoznámi vôbec, Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Klienta zaplatenie storno poplatku vo výške 100 % ceny za Službu. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku voči Klientovi na zaplatenie storno poplatku s pohľadávkou Klienta na vrátenie zaplatenej ceny za Službu. Je právom, nie však povinnosťou Poskytovateľa postupovať v takom prípade aj tak, že Klientovi umožní využiť náhradnú Službu, t. j. rovnakú alebo inú Službu v iný termín bez toho, aby Klient platil cenu za túto náhradnú Službu.

PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

4.1
Pravidelným miestom Poskytovania Služieb je Gorkého 1076/8, Košice - Staré Mesto 040 01, 3. poschodie. Kontaktné údaje Poskytovateľa: katka.schererova@gmail.com, tel. č.: +421 917 762 305. Služba sa poskytuje na tejto adrese, ak nie je dohodnuté inak. 

4.2
Poskytovateľ poskytuje Služby riadne, s odbornou starostlivosťou, v dohodnutom čase, mieste a rozsahu a podľa popisu Služby v rezervačnom systéme Poskytovateľa a na webovej stránke Poskytovateľa.

4.3
Poskytovateľ poskytuje Služby v prospech Klienta, ktorý uzatvoril Zmluvu o poskytnutí Služby s Poskytovateľom.

4.4
Klient je povinný vopred, t. j. pred začatím poskytnutia Služby upovedomiť Poskytovateľa Služby o akejkoľvek prekážke týkajúcej sa najmä svojho fyzického a/alebo duševného zdravia, ktoré by mohlo čo i len v teoretickej rovine negatívne ovplyvniť riadne poskytnutie Služby. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie Služby osobe, ktorá podľa Poskytovateľa nie je vzhľadom najmä na jej vek a/alebo zdravotný stav spôsobilá absolvovať Službu, a to aj po začatí poskytovania Služby. 

4.5
Klient je povinný zúčastniť sa poskytovanej Služby (skupinovej lekcie alebo individuálnej lekcie) v oblečení vhodnom na cvičenie.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

5.1
Za škodu spôsobenú Poskytovateľovi a/alebo tretej osobe pri Poskytovaní služby, vrátane škody na majetku a zdraví, sa zodpovedá v súlade s ust. § 415 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

5.2
Pokiaľ Poskytovateľ vyhradí v mieste poskytovania Služby miesto na odkladanie vecí vnesených osobami zúčastňujúcimi sa na poskytovaní Služby, sú tieto osoby povinné odkladať veci na tomto mieste. Za škodu spôsobenú na vnesených veciach, ktoré boli odložené na inom než vyhradenom mieste, Poskytovateľ nezodpovedá. Vyhradením miesta na odkladanie vecí Poskytovateľ nepreberá tieto veci do úschovy.

5.3
Poskytovateľ nezodpovedá za spôsobenú škodu v prípade, že zo strany Klienta došlo k neuvedeniu, neoznámeniu a/alebo zamlčaniu skutočností týkajúcich sa poskytnutia Služby, najmä o svojom zdravotnom stave.

5.4
V prípade, že Poskytovateľ poskytol Služby s vadami, má Klient právo uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady v súlade s ust. § 623 a § 624 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

5.5
Klient ako spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, a to spôsobom podľa článku 1 ods. 1.8 týchto VOP. Klient ako spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Poskytovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety tohto odseku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, a to podľa ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov sú orgány podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ZÁNIK ZMLUVY

6.1
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - do poskytnutia Služby. V prípade, že bola uzatvorená rámcová zmluva podľa článku 2 ods. 2.1 týchto VOP, rámcová zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

6.2
Typickým spôsobom zániku Zmluvy je splnenie záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy. Zmluvu možno skončiť aj dohodou zmluvných strán, výpoveďou za podmienok ustanoveným Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, odstúpením od Zmluvy a iným spôsobom predvídaným zákonom a/alebo týmito VOP.

6.3
V prípade, že bola Zmluva, vrátane rámcovej zmluvy podľa článku 2 ods. 2.1 týchto VOP, uzatvorená na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa, ktorými sa rozumejú priestory nachádzajúce sa na adrese špecifikovanej v článku 4 ods. 4.1 týchto VOP, Klient ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, ak ďalej nie je uvedené inak.

 6.4
Klient ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je Služba, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Klienta a Klient vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby.

6.5
Lehota na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 6.3 tohto článku sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

6.6
Klient ako spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 6.2 tohto článku u Poskytovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola Zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“).

SPRACÚVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1
Podmienky spracúvania osobných údajov, najmä účel spracúvania osobných údajov, zoznam spracúvaných osobných údajov, práva a povinnosti dotknutej osoby sú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa špecifikovanej v článku 1 ods. 1.6 týchto VOP.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1
Tieto VOP a Zmluva sa spravujú zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. Súdy Slovenskej republiky majú vylúčenú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa týchto VOP a Zmluvy.

8.2
Uzatvorením Zmluvy Klient bezvýhradne pristupuje k týmto VOP.

8.3
Meniť alebo dopĺňať tieto VOP je výlučne vyhradené Poskytovateľovi, obmedziť alebo vylúčiť platnosť ustanovení týchto VOP je možné len na základe vzájomnej písomnej dohody Poskytovateľa a Klienta.

8.5
Ak sa niektoré ustanovenia VOP stanú neplatné, ostatné ustanovenia tým nie sú dotknuté.

8.6
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu a dopĺňanie týchto VOP, pričom o zmenách bude Klienta informovať zverejnením nového znenia VOP na webovom sídle Poskytovateľa s uvedením dátumu platnosti a účinnosti nového znenia.

8.7
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.9.2023.

Pilates Štúdio Košice

Gorkého 8
Košice

E-mail

katka@pilatesstudiokosice.sk

Telefón

+421 917 762 305

Katarína Schererová | Miesto podnikania: Zimná 17, 040 01, Košice | IČO: 47 031 069
© 2024 Pilates Štúdio Košice
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram